Sociaal emotionele ontwikkeling


Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij doen dit omdat wij onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. ( dichtbij en verder weg).
Het is van belang de sociale competenties uit te breiden. Verder is het ook van belang om aandacht te geven aan belangrijke normen en waarden en aan vorming van verantwoordelijkheidsbesef.
Hiervoor hebben wij gekozen om gebruik te maken van de methodiek  SWPBS. Schoolwide Positive  Behavior Suport is een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.

Goed gedrag kun je leren!
In groep 5 t/m 8 vinden 2x per jaar kind- gesprekken plaats. Een kind- gesprek is een dialoog over de ontwikkeling van de leerling waarbij de leerkracht de tijd neemt voor zowel de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De relatie leerkracht-kind wordt op deze manier verbeterd.  Tevens krijgt de leerling meer zicht op zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen groei.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 volgen tijdens het schooljaar voor een periode van 12 weken een training van Rots en Water. Deze training wordt verzorgd door de groepsleerkrachten in samenwerking met de intern begeleider van de drie scholen. De leerkrachten hebben een opleiding tot trainer gevolgd zodat wij deze training intern kunnen aanbieden. Gedurende het hele schooljaar komen elementen uit de training van Rots en Water naar voren.     
                    
Daarnaast bereidt onze school de kinderen voor op hun toekomst. Waarna zij later zelf een weg in het leven gaan zoeken. Daarom vinden wij het ook belangrijk, dat het kind op school zelfstandigheid leert. Dit doen wij door de kinderen regelmatig zelfstandig te laten (samen-) werken tijdens de lessen.    Wij geven de kinderen de kans om eigen oplossingen te zoeken bij opdrachten tijdens de les, maar ook voor problemen van alledag.
Bij deze activiteiten hoort ook een leerlingvolgsysteem: Viseon. Hiermee is het mogelijk om systematisch de ontwikkeling van leerlingen te volgen op het gebied van sociale competenties. De observatielijst wordt 1x per jaar ingevuld. Bij eventuele zorgsignalen zal dit twee keer per jaar worden afgenomen. Daarnaast wordt in groep 1/2 de sociaal- emotionele ontwikkeling vastgelegd door middel van observaties in de Groeiwijzer van de methode Speelplezier.
 
 

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!