Medezeggenschap Raad

Medezeggenschapsraad Ummer Clumme en St. Theresia


Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierin is bepaald dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn.
De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht) procedures en taken zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat door het bestuur na overleg met de MR is vastgesteld. Elke school beschikt over een MR; deze heeft vergelijkbare rechten als de GMR maar dan enkel ten aanzien van zaken die de eigen school betreffen.
Onze MR. bestaat uit twee geledingen:
De eerste geleding wordt gekozen uit en door het schoolteam en de tweede geleding wordt gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van onze school. Hiervoor worden om de vier jaar verkiezingen gehouden. Van elke MR.-vergadering worden notulen opgesteld en deze zijn voor eenieder vrij ter inzage.
Sinds het schooljaar 2007/2008 vergaderen de MR-en van Klimmen en Ransdaal samen.
 
Leden MR Klimmen
vanuit het team:              dhr. Richard Gerards
                                             mevr. Ingrid van Aken 
vanuit de ouders:            mevr. Ingrid Jonkers
                                             dhr.  Louis Bonné
 
Leden MR Ransdaal
vanuit het team:              dhr. Paul Havenith                                           
                                             mevr. Michelle Klos                                               
vanuit de ouders:            dhr. Rolf Habets
                                             mevr. Sharina Scheijen

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!